Prima pagină / Noutăți / Anunțuri / Articole Diverse / ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL,, cu sediul în Pucioasa, strada Fîntînilor nr. 18, județul Dâmbovita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL,, cu sediul în Pucioasa, strada Fîntînilor nr. 18, județul Dâmbovita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 A.) ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL,, cu sediul în PUCIOASA, strada FÎNTÎNILOR nr. 18, județul DÂMBOVIȚA, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

 1. Nivelul postului*: execuţie
 2. Denumirea postului: INFORMATICIAN ȘCOALĂ, post vacant, pe perioadă nedeterminată

 3. Gradul: IA-S
 4. Scopul principal al postului:
 5. Numărul de posturi: 1 UNU

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):

 B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 2. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 3. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 5. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 6. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la (adresa) ȘCOALA GIMNAZALĂ ,,MIHAI VITEAZUL,, PUCIOASA, compartimentul resurse umane, tel. 0245760412, persoana de contact Arjan Titieana,

email: scoala_1_Mihai_Viteazul_Pucioasa@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 23.12.2022, ora 16,00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: Studii universitare cu licență, absolvite cu diplomă: informatică, resurse umane, birotică
 2. Vechime în munca de minim 1 an –  vechime în specialitatea studiilor
 3. Perfecționări (specializări): …………….
 4. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): AVANSAT
 5. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: …………….
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare: noțiuni de comunicare în relații publice;
 • operare PC ( suitele MS Office, G Suite pentru Educație, navigare Internet);
 • operare baze de date, SIIIR, Revisal, Edusal ;
 • instalări, configurări de programe, platforme, imprimante;
 • rețele și protocoale de comunicații I.AN. Internet. TCP/IP;
 • instalări și configurări de echipamente în rețele structural;
 • administrare de rețele, securitatea rețelelor; pagini web.
 • abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de gestionare a timpului și a priorităților. Configurare, administrare rețele de calculatoare;
 • configurare, instalare, mentenanță tehnică de calcul;
 • creare administrare pagini web, baze de date;

a)asumarea responsabilităţii;

b)rezistenţa la sarcini repetitive;

c)adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

d)echilibru emoțional;

e)comportament şi conduită adecvată unei instituții de învățământ, atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.

D.) Bibliografie şi tematică:

Bibliografie:

 • Constituția României;
 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 1/2011 a Educației Naționale;
 • Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin – 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson – Dezvoltarea aplicatiilor WEB cu PHP și MySQL, Ed. Teora
 • Dima Gabriel – Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 • Steve Bain – Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului – Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizarea computerului – Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text – Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar – Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizare SIIIR – https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri ;

Tematica :

 1. Rețele de comunicare LAN, WAN, Internet, Intranet, protocoale, arhitecturi.
 2. Echipamente de rețea și comunicație.
 3. Instalări și configurări de echipamente în rețelele locale structurate
 4. Administrarea rețelelor de calculatoare
 5. Securitate și mentenanță, programe antivirus.
 6. Cloud computing, partajarea fișierelor, stocare, lucru în cloud, backup și restaurare.
 7. Instalare software (stații de lucru, imprimante). Licențe.
 8. Instalare și configurare Windows 10, Microsoft Office.
 9. Arhitectura calculatoarelor personale, hardware, diagnosticare defecte, depanare
 10. Sisteme de operare Windows, Linux
 11. Suita Microsoft Office 365( Word, Excel.Access, Power Point, Publisher, Teams, Onedrive) și Google Suite (cu accent pe Classroom, Google Forms, Calendar, Drive)
 12. Internet, servicii Internet
 13. Creare si actualizare siteuri. Limbajul HTML.
 14. Platforme educationale, administrare si configurare GSuite si ADMA.
 15. Utilizarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), Revisal, Edusal.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • Dosarele de concurs se vor depune la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” cu sediul în Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița începând cu data de 12.12.2022, în intervalul orar 9:00 – 16:00. Ultima zi de înscriere este 23.12.2022, orele 16:00.
 • Selecția dosarelor de înscriere se va realiza pe baza îndeplinirii condițiilor generale și specifice de participare la concurs, în ziua de 27.12.2022, până cel târziu la ora 13:00. Comisia de concurs selectează dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor generale și specifice de participare, iar candidații vor fi declarați „admis” sau „respins” . În cazul candidaților declarați „respins” , se va/vor preciza și motivul/ motivele respingerii.
 • Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la sediul unității în data de 28.12.2022, în intervalul orar 9:00 -13:00, se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 28.12.2022, până cel târziu la ora 15:00.
 • Proba scrisă se va desfășura pe data de 13.01.2023, la sediul unității, la ora 10:00. Rezultatele la proba scrisă se vor afișa la sediul unității în data de 13.01.2023, până cel târziu la ora 13.00.
 • Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul unității în data de 14.01.2023, până la ora 13.00, se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 14.01.2023, până cel târziu la ora 16:00.
 • Proba interviu se vor desfășura pe data de 19.01.2023, la sediul unității, ora10:00. Rezultatele la proba interviu se vor afișa la sediul unității în data de 19.01.2023, până cel târziu la ora 14.00.
 • Contestațiile la proba interviu se depun la sediul unității în data de 20.01.2023, până la ora 14.00, se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 20.01.2023, până cel târziu la ora 16:00.
 • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 20.01.2023, la sediul unității până la ora 16:00.

 

Proba scrisă:

Proba scrisă constă în rezolvarea chestionarului grila cu privire la testarea cunoștințelor teoretice legate de bibliografia de concurs.

 

Proba interviu:

 • În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților;

Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:

-abilități și cunoștințe impuse de post;

-capacitatea de sinteză și analiză;

-motivația candidatului;

-comportamentul în situații de criză, inițiativă și creativitate.

 

Activitatea prestată  de salariat se  realizează  într-un interval de timp de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

 

Relații suplimentare se pot obține  la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița.

Contact: telefon/Fax: 0245760412

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com

Web: www.sgmvp.ro

Persoana contact – Arjan Titieana – secretar

Reprezentant legal

Director, 

Prof. Zamfir Claudia-Aurora