Prima pagină / Noutăți / Anunțuri / Articole Diverse / Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” cu sediul în Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă, secretar școală, studii superioare, normă întreagă.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” cu sediul în Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă, secretar școală, studii superioare, normă întreagă.

A N U N Ţ
În conformitate cu HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” cu sediul în Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă, secretar școală, studii superioare, normă întreagă.
I. Condiţii generale de participare la concurs: poate candida persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II. Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru participarea la concurs:
a) studii universitare de licență, absolvite cu diplomă – constituie avantaj studiile în domeniile: management, informatică, resurse umane, economice, juridice, administrativ, birotica;
b) vechime în munca de min. 1 an – nu se solicită vechime în specialitatea sudiilor
c) cunoștințe avansate de operare calculator – office, word, excel, motoare de căutare, platforme educaționale;
d) cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
e) cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal);
f) noțiuni de comunicare în relații publice;
g)asumarea responsabilităţii;
h)rezistenţa la sarcini repetitive;
i)adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
j)echilibru emoțional;
k)comportament şi conduită adecvată unei instituții de învățământ, atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.
III. Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă
d) interviul
Proba de selecţie a dosarelor este eliminatorie.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, la fiecare probă.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
IV. Calendarul de desfășurare a concursului
● Dosarele de concurs se vor depune la la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” cu sediul în Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița începând cu data de 07.11.2022, în intervalul orar 9:00 – 13:00. Ultima zi de înscriere este 11.11.2022, orele 16:00.
● Selecția dosarelor de înscriere se va realiza pe baza îndeplinirii condițiilor generale și specifice de participare la concurs, în ziua de 14.11.2022, până cel târziu la ora 13:00. Comisia de concurs selectează dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor generale și specifice de participare,
iar candidații vor fi declarați „admis” sau „respins” . În cazul candidaților declarați „respins” , se va/vor preciza și motivul/ motivele respingerii.
● Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la sediul unității în data de 15.11.2022, în intervalul orar 9:00 -13:00, se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 16.11.2022, până cel târziu la ora 13:00.
● Proba scrisă se va desfășura pe data de 28.11.2022, la sediul unității, la ora 10:00. Rezultatele la proba scrisă se vor afișa la sediul unității în data de 28.11.2022, până cel târziu la ora 13.00.
● Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul unității în data de 29.11.2022, până la ora 13.00, se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 29.11.2022, până cel târziu la ora 16:00.
● Proba interviu se vor desfășura pe data de 05.12.2022, la sediul unității, ora10:00.
Rezultatele la proba interviu se vor afișa la sediul unității în data de 05.12.2022, până cel târziu la ora 14.00.
● Contestațiile la proba interviu se depun la sediul unității în data de 06.12.2022, până la ora 14.00, se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 06.12.2022, până cel târziu la ora 16:00.
● Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 06.12.2022, la sediul unității până la ora 16:00.
V. Documentele necesare pentru înscrierea la concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserieşi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae.
i) opis ( 2 exemplare, unul ramâne la dosar și altul se returnează candidatului)
j) dosar de încopciat
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Observații
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Tematica :
1. Contractul individual de muncă;
2. Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar;
3. Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ preuniversitar;
4. Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații cu caracter de secret de serviciu;
5. Cunoștințe de legislație privind emiterea și evidența deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverințelor;
6. Arhivarea și circuitul documentelor;
7. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române;
8. Cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, etc)
9.Bibliografie :
● Constituția României;
▪ Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
● Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale, republicată;
▪ Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare;
▪ Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪ ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
▪ OMENCS nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;
▪ Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
● Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
▪ HG 1294/2004 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
▪ Ordinul nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;
▪ HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
Proba scrisă:
Proba scrisă constă în rezolvarea chestionarului grila cu privire la testarea cunoștințelor teoretice legate de bibliografia de concurs.
Proba interviu:
● În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților;
Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:
-abilități și cunoștințe impuse de post;
-capacitatea de sinteză și analiză;
-motivația candidatului;
-comportamentul în situații de criză, inițiativă și creativitate.
Activitatea prestată de salariat se realizează într-un interval de timp de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Orașul Pucioasa, Str. Fîntînilor, nr.18, Județul Dâmbovița.
Contact: telefon/Fax: 0245760412
E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com,
Web: www.sgmvp.ro
Persoana contact – Arjan Titieana – secretar
Reprezentant legal
Director,
Prof. Zamfir Claudia-Aurora